Pridobivanje potencialnih kandidatov za zaposlitev (recruiting)


Dobro je vedeti, kdo je kdo in kaj kdo zna.

Dandanes so najboljša osnova za odločanje pri pridobivanju potencialnih kandidatov za zaposlitev psihometrični testni postopki, kot je MPPI, ki smo ga razvili v našem institutu. Z uporabo postopka MPPI se verjetnost, da boste pomembna delovna mesta zasedli z ustreznimi osebnostmi, za vaše podjetje izjemno poveča. Z utemeljenim profiliranjem v postopku izbora zagotovite, da se sprejemajo optimalne kadrovske odločitve. Še posebej se izplačajo investicije v osebnostno analizo ravno pri položajih z nalogami vodenja in prodaje. Paziti je treba na primer, da je pri prodaji tržišče dobro raziskano ali da je tim optimalno voden, drugače grozijo občutno velike izgube. V pomoč pri idealni zasedbi ključnih delovnih mest vam ponujamo najmodernejše in znanstveno objektivne metode za izdelavo zahtevnostnih profilov delovnih mest. Verjetnost natančnosti priporočila za izbor kandidata je, kot je dokazano, odvisna ne le od zanesljive meritve pri testiranju, temveč predvsem od kakovosti zahtevnostnega profila delovnega mesta, s katerim kandidata primerjamo. Samo če sta meritev in profil veljavna, je mogoče ugotovitve smiselno uporabiti.

Odkrivanje in ponazoritev talentov (Talent mapping)

Zaželeni so visokokvalificirani sodelavci. Naš postopek MPPI vam pomaga, da take sodelavce v svojem podjetju zgodaj odkrijete, kajti za ohranitev kadrovskega kapitala morate čim prej poskrbeti za intenzivno vezanje dobrega sodelavca na podjetje. Na osnovi potencialov in dobrih lastnosti sodelavca, ki jih ponazorite z MPPI-jem, lahko izdelate zelo podroben prikaz talentov (Talent mapping). Pri ukrepih podpiranja in usposabljanja lahko usmerjeno nagovorite svoje visoko uvrščene zaposlene in jih vežete na svoje podjetje z dolgoročnimi razvojnimi programi. To povišuje identificiranje sodelavcev z vašim podjetjem in sodelavce motivira k razvijanju njihovih sposobnosti. Hkrati to zmanjšuje fluktuacijo, vaše podjetje pa ima korist zaradi povišane produktivnosti, ko se potencial pretvori v delovno znanje in s tem v uspeh.

Ciljno vodenje (Management by Objectives – MbO)

Za uspešno ciljno vodenje (Management by Objectives) je pomembno, da se sposobnosti sodelavcev nenehno razvijajo. Seveda so v večini podjetij najprej v ospredju kvantitativni in kvalitativni cilji. In da se ti cilji stalno dosegajo in celo postavljajo višje, je pomembno, da podjetje investira v sodelavce. Torej se izplača postopek MPPI uporabiti pri prikazu osebnostnih razvojnih ciljev sodelavcev in te cilje primerjati z dejanskim stanjem osebnostnega razvoja. Tako je mogoče analizirati ne le dobre in pomanjkljive lastnosti, temveč predvsem tudi najizdatnejše potenciale sodelavcev. To osredotočenje vam dovoljuje, da v praksi realistično in usmerjeno v zastavljene cilje podpirate razvoj in izpolnjujete zahteve. Doseganje osebnostnih razvojnih ciljev povišuje kakovost dela in hkrati njegov obseg.

Sestava delovnega tima

Ravno pri izbiri kandidatov za delovni tim je zelo pomembna uporaba postopka MPPI in iz tega pridobljenega znanja o osebnostnih lastnostih članov tima. Dobri individualisti skupaj še ne zagotavljajo dobrega tima. Člani tima se morajo ne le strokovno dopolnjevati, temveč tudi dobro medsebojno ujemati v svojih osebnostnih značajih. Za mnoga podjetja je to novost. Za skupni uspeh je pomembno, da so člani tima motivirani in se dopolnjujejo. Naš postopek jasno kaže, kdo je sposoben v delovnem vsakdanjiku to uresničiti. S sestavo tima na podlagi ugotovitev iz izdelanega osebnostnega profila vam bo omogočeno kombinirati osebnosti in karakterje tako, da bo tim kot enota dosegal najboljše učinke.

Konfliktni menedžment

Da bi se lahko sporazumevali, moramo razumeti drug drugega. Kljub temu ali ravno zaradi tega je v človeški naravi, da včasih zaidemo v konflikte. To velja tako za sodelavce kot za vodje. Utemeljeno profiliranje s pomočjo postopka MPPI pomaga vsem udeležencem, da previdneje in boljše postopamo že na začetku konfliktnih situacij. Razširjeno spoznanje o samem sebi in dobro poznavanje ljudi omogoča, da se lažje vživimo v nasprotnika. Tovrstno zahtevano razumevanje za druge vidike vam v vašem podjetju lahko prihrani mnogo časa. Za smiselno preprečevanje in reševanje konfliktov je zato pomembno, da smo sposobni prepoznati vse vzroke in oceniti, kateri karakterji kažejo pri določenih motivacijskih stanjih določeno vedenje. Konfliktne situacije lahko tako preprečimo ali že na začetku rešimo. MPPI je torej odlična osnova za nadaljnji razvoj vaše timske in podjetniške kulture.

Seminarji

Na seminarjih se postopek MPPI uporablja v glavnem za posredovanje vedenjsko-psiholoških osnov za najrazličnejše tipe osebnosti. Posebej za uporabo na seminarjih so naši strokovnjaki razvili MPPI-4Q, ki je zgoščena seminarska različica postopka MPPI. Ta instrument obsega štiri najznačilnejše dimenzije oz. kompetence osebnosti glede na delovni vsakdanjik: sposobnost uveljavljanja, vestnost, sposobnost navezovanja stikov in socialno skladnost. Naše izkušnje kažejo, da lahko ravno s tem orodjem odlično ponazorimo tipične zahteve delovnega vsakdanjika (npr. pri vodji ali novem prodajalcu). Sodelavci se učijo razumeti, da je človeško vedenje sestavljeno iz postopanja in reagiranja v vsakem posameznem okolju. Pri tem obstajajo vedenjski vzorci, v katerih prevladujejo osebna nagnjenja. Prepoznavanje teh vzorcev in možnost reagirati nanje olajšata pogovore v vodenju, prodaji in drugih dejavnostih v delovnem vsakdanjiku.

Coaching

Še posebej v coachingu daje postopek MPPI plodna spoznanja. Po fazi coachinga, usmerjenega v odpravljanje težav, in nato coachinga, katerega cilj je izkoriščanje sposobnosti, se osredotočamo na potencial človeka. Intenzivni coaching je koristen samo, če se tisti, ki ga vodi, optimalno razume in ujema z osebnostjo klienta in prepozna njegove potenciale. Za uspešni coaching je zato na tej osnovi resnično mogoče postaviti realistične in dosegljive cilje. S predhodno opravljenim profiliranjem s pomočjo postopka MPPI optimalno zajamete osebnostne lastnosti klienta in jih lahko nato načrtno uporabite pri delu.

Prezaposlovanje (outplacement)

Profesionalno prezaposlovanje (outplacement) ponuja v današnjem času vsem udeleženim možnost, da potreben odpust oz. zamenjavo položaja izvedejo produktivno. Predpostavka za to je pošten medsebojni odnos strank v tem težkem položaju. K poštenemu ravnanju sodi tudi, da podjetje posameznika in njegov osebni razvoj pomakne v središče. To za sodelavca pomeni, da z individualno težkega položaja preide v konstruktivno spremljano prehodno fazo, ki ga vodi v uspešno novo smer. Naši svetovalci z intenzivnim profiliranjem, ki temelji na postopku MPPI, izluščijo dobre lastnosti, sposobnosti in potenciale prizadetega sodelavca, ki so odločujoči za njegov poklicni razvoj v prihodnje. Tako postopek MPPI kot izhodišče prizadetemu sodelavcu omogoča približati prihodnost in mu ponazoriti, da je ta zanj dosegljiva. MPPI zagotavlja neoviran in pošten potek celotnega postopka odpuščanja in odhoda zaposlenega. S profesionalnim prezaposlovanjem (outplacement) ob povišanem zanimanju javnosti vzdržujete ugled svojega podjetja.